Szkolenia

Szkolenia z kosmetologii estetycznej- rozwój osobisty to najlepsza inwestycja

Regulamin

__________________________________________________________________________________

UMOWA SZKOLENIA

__________________________________________________________________________________

zawarta w Sosnowcu w dniu ____________________ (dalej zwana „Umową”) pomiędzy:

Panem Dominikiem Galimurka prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: D&G COMPANY DOMINIK GALIMURKA w Katowice (40-877) przy ul. Mieszka I 5/212, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym/ą się numerem NIP: 6482556867oraz numerem REGON: 241641264, zwanym w dalszej części Umowy „Instytutem”,

a

_______________________________ zam. w _______________ (__-___) przy ul. _______________, legitymującym się dowodem osobistym nr _____, PESEL _____, zwanym w dalszej części Umowy „Klientem“,

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.

Szkoła i Klient w dalszej części Umowy zwani są również każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami".

Strony postanawiają, co następuje:

1. Przedmiot Umowy i ogólne zasady współpracy

1.1. Na zasadach określonych niniejszą Umową, Instytut jako instytucja szkoleniowa o numerze 2.24/00273/2018 zobowiązuje się na rzecz Klienta przeprowadzić szkolenie w przedmiocie „_____________” (dalej: „Szkolenie”), które obejmuje następujące zagadnienia:

a. _________________

b. _________________

c. _________________

1.2. Szkolenie zostanie przeprowadzone indywidualnie [lub dla grupy ___ osób. Koszty szkolenia i wysokość opłaty za szkolenie zostały skalkulowane w oparciu o zadeklarowaną ilość osób uczestniczących w Szkoleniu.]
1.3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie __________ w godzinach _________ w __________. Instytut ma prawo zmiany miejsca i terminu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta na 5 dni kalendarzowych przed Szkoleniem, w tej sytuacji nie ma zastosowania punkt 2.4. poniżej.
1.4. W razie braku możliwości przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych niezależnych od Instytutu, wedle wyboru Klienta:
a. Instytut zwróci wynagrodzenie określone poniżej w punkcie 4;
b. Klient ma możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym terminie podanym przez Instytut, pod warunkiem potwierdzenia woli uczestnictwa w terminie 3 dni od podania terminu Szkolenia.
1.5. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Instytut ma prawo dokonywania jednostronnie zmian trenera w trakcie trwania Szkolenia.
1.6. Klient po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia Szkolenia wydany przez Instytut (dalej: „Certyfikat”).
1.7. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta w trakcie Szkolenia.
1.8. Instytut dokłada wszelkich starań, aby Klient posiadł jak największe umiejętności po przeprowadzonym Szkoleniu, jednakże Instytut nie ponosi odpowiedzialności za efekty zabiegów wykonywanych przez Klienta w trakcie Szkolenia, jak i po.

2. Obowiązki i oświadczenia Uczestnika

2.1. Klient zobowiązany jest do udziału w całym szkoleniu i wykonywania poleceń kadry trenerskiej. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad higieny, ostrożnie i zgodnie z przeznaczeniem obchodzić się z udostępnionymi mu przez Instytut preparatami i narzędziami. Nieuczestniczenie przez Klienta w zajęciach lub odmowa wykonania poleceń trenerów może skutkować odmową wydania Certyfikatu lub/i odmową dalszego uczestniczenia Klienta w Szkoleniu, a uiszczone wynagrodzenie za Szkolenie nie podlega zwrotowi.
2.2. Klient jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wypływem oraz spożywania środków odurzających zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed Szkoleniem i w trakcie jego trwania. W razie stwierdzenia naruszenia powyższego zobowiązania Instytut uprawiony jest do odmowy dalszego uczestniczenia Klienta w Szkoleniu, a uiszczone wynagrodzenie za Szkolenie nie podlega zwrotowi.
2.3. W trakcie szkolenia zabronione jest fotografowanie, filmowanie i nagrywanie przez Klienta przebiegu szkolenia.
2.4. Klient potwierdza, że informacje podane na potrzeby przeprowadzenia szkolenia zostały podane zgodnie z prawdą. Kwestionariusz Klienta stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2.5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytutu o jakichkolwiek zmianach mogących mieć wpływ na jego uczestnictwo w Szkoleniu lub prawidłowy przebieg Szkolenia.
2.6. Zmiana Klienta biorącego udział w Szkoleniu jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Instytutu.
2.7.    Zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Klient wyraził pisemną zgodę na przetwarzanie przez Instytut jego wizerunku utrwalonego w trakcie Szkolenia w formie zdjęć lub nagrań video, które Instytut może wykorzystywać w swoich materiałach promocyjnych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym w szczególności zamieszczać w Internecie. Treść zgody stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wynagrodzenie i zasady płatności

3.1. Strony ustalają koszt Szkolenia na kwotę _________ złotych brutto.
3.2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości _______złotych. Uiszczenie zaliczki powoduje umieszczenie Klienta na liście uczestników Szkolenia. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny Szkolenia określonej w pkt. 4.1. powyżej i nie podlega zwrotowi.
3.3. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uiszczona w terminie do dnia __________ r. na rachunek bankowy Instytutu nr _________.
3.4. Brak zapłaty wynagrodzenia w powyższym terminie powoduje rozwiązanie niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym i niedopuszczenie Klienta do udziału w szkoleniu.
3.5. Instytut nie pokrywa jakichkolwiek kosztów dodatkowych, w szczególności kosztów dojazdu, zakwaterowania, ani wyżywienia Klienta podczas Szkolenia.
3.6. Klient upoważnia Instytut do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i przesłania jej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
3.7. Płatności dokonujemy na konto - Millenium Bank 56116022020000000350326742

4. Odpowiedzialność Klienta

4.1. Klient odpowiada osobiście za szkody w mieniu i zdrowiu, wyrządzone przez niego podczas Szkolenia względem innych Klientów, Instytutu, kadry trenerskiej i modelek.
4.2. Klient nieobecny na Szkoleniu zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Instytut kosztów związanych z udziałem Klienta w Szkoleniu.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Klientowi, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i program Szkolenia stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Instytutu i nie mogą być udostępniane, przekazywane bądź prezentowane bez jego wyraźnej i uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.2. Na mocy zawartej Umowy nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Klienta jakichkolwiek praw autorskich, ani też ustanowienia na jego rzecz licencji uprawniającej do korzystania z nich.
5.3. Organizator w ramach Szkolenia przenosi na Klienta wyłącznie prawo własności jednego kompletu materiałów szkoleniowych. Klient upoważniony jest do używania otrzymanych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa dalszego ich udostępniania osobom trzecim.
5.4. Klient zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych, programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych Instytutu. W szczególności Klient zobowiązuje się:
a. nie wykorzystywać materiałów i programu Szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia działalności szkoleniowej we własnym zakresie; b. nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w niniejszym puncie, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c. nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych powyżej; d. nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych powyżej; e. nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych powyżej, w szczególności nie usuwać logotypów Instytutu.

6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Szkoleń jest Instytut. 6.2. Klient może kontaktować się z Instytutem telefonicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail: _____________.
6.3. Instytut przetwarza dane osobowe Klientów wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:
a.    umożliwienia korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez Instytut . b.    przeprowadzania i realizacji płatności za Szkolenie, c.    kontaktu w sprawach związanych ze Szkoleniem, d.    przechowywania danych dla celów archiwalnych. 6.4. W niektórych sytuacjach Instytut przetwarza dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).
6.5. Instytut przetwarza dane osobowe Klientów również w wykonaniu jego prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
a.    prowadzenia działań́ marketingowych dotyczących usług i produktów Instytutu (marketing bezpośredni), b.    prowadzenia postępowań́ sądowych i mediacyjnych w związku z Umową, c.    zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Klientowi drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, d.    przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez Instytut obowiązków wynikających z RODO). 6.6. Jeśli będzie to konieczne, Instytut przekazuje pozyskane dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania Umowy dwóm grupom:
a. osobom upoważnionym przez Instytut, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, b. podmiotom przetwarzającym, którym Instytut zleca to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów teleinformatycznych lub udostępniającym Instytutowi narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym usługi doradcze. 6.7. Instytut przechowuje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy przez czas jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
6.8. Dane osobowe, które Organizator przetwarza na podstawie zgody mogą być przetwarzane wyłącznie do momentu jej odwołania.
6.9. Klient ma prawo:
a.    żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również ich przenoszenia, b.   do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, c.   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, d.   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora. 6.10. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy, w tym udział w Szkoleniu.
6.11. Dane osobowe podane na potrzeby Szkolenia nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7. Poufność

7.1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy, oraz wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym również informacji dotyczących drugiej Strony, jej działalności i spraw, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także wszelkich danych (w tym osobowych), wiedzy (know-how), materiałów, baz danych i analiz przekazywanych wzajemnie przez Strony w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub elektronicznej w związku z realizacją Umowy lub poszczególnych umów o wykonanie danego zamówienia (dalej łącznie „Informacje Poufne”), a w szczególności do:
a. niewykorzystywania Informacji Poufnych dla własnych celów lub na potrzeby osób trzecich, b. nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim, c. nieprzekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim. 7.2. Z wyłączeniem przypadków opisanych w punkcie powyżej Umowy, wykorzystanie, ujawnienie lub przekazanie Informacji Poufnych przez którąkolwiek ze Stron wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
7.3. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych pozostaje w mocy w czasie trwania Umowy oraz przez okres 10 (dziesięciu) lat po jej ustaniu.

8. Trenerzy, pracownicy i współpracownicy Instytutu

8.1. Klient zobowiązuje się wobec Instytutu, że przez 1 rok od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy nie będzie oraz spowoduje, że żadna powiązana z nim osoba nie będzie, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami, bez uprzedniej pisemnej zgody Instytutu nakłaniać ani podejmować prób nakłaniania jakiegokolwiek trenera, pracownika, ani współpracownika Instytutu do rozwiązania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania jakiejkolwiek umowy ze Instytutem.

9. Postanowienia ogólne

9.1. Wszelkie oświadczenia wiedzy i woli, zawiadomienia, wypowiedzenia oraz wszelkie wezwania przewidziane Umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.
9.2. W sytuacji, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, nieskuteczne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące tak jakby nie istniały postanowienie nieważne, nieskuteczne lub unieważnione, o ile nie naruszy to istoty Umowy.
9.3. Wszelkie Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a treścią Załącznika, w zakresie wyraźnie w Umowie uregulowanym rozstrzyga treść Umowy.
9.4. Wszelkie spory wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niniejszej Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Instytutu.
9.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.6. Niniejsza Umowa oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z niej lub powstające w związku z nią podlegają prawu polskiemu i powinny być interpretowane zgodnie z nim.
9.7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Za Instytut:
____________________________
[imię i nazwisko]

Za Klienta:
____________________________
[imię i nazwisko]

Pobierz umowę o szkolenie